Zhaobao Taiji has similar hands on approach.
Choice of music sucks though. I am, however, a fan of Wang Cheng-an (the instructor depicted here.)
YouTube- Zhaobao Taijiquan - Tuishou (Push Hands) -[ 赵堡太极拳:推手]


YouTube- Zhao Bao throwing & Tuishou

YouTube- Zhao Bao Taijiquan - Push Hands [赵堡太极拳 - 推手 - 候氏三合一]

Takedowns and throws start around 7:00
YouTube- zhaobao taiji tuishou , sanshou , and chinese jiao