• Abu Dhabi World Pro Jiu Jitsu 2013 Japan

    bu Dhabi World Pro Jiu Jitsu 2013 Japan Trial.
    Featuring Roberto Toshi, Marcos Souza, Daisuke Sugie, Kleber Koike, Akita Hosokawa, Rikako Yuasa, Sayaka Shioda, Sada Kurimori, Seringueiro Kimura, Yuki Uchiyama and more!
  • Japanese